پرش به محتوا

صنایع مس ایران

باز طراحی _ مهندسی مجدد و تولید برای اولین بار در ایران متعلق به شرکت توسعه ساخت طباطبایی

( ذوب خاتون آباد )